BIBLIOTECZNY KONKURS

REGULAMIN KONKURSU

1. Celem konkursu jest:

 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastyczno-technicznej oraz wrażliwości estetycznej,
 • doskonalenie umiejętności plastyczno-technicznych,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • uświadomienie konieczności szanowania książek
 • promocja biblioteki szkolnej.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zakładki do książki.

3. Zakładki mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej.

4. Prace powinny być wykonane z niebrudzących materiałów i mieć postać standardowej zakładki do książki.

5. Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 19.04.2024r.

6. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 23.04.2024 r. w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich na stronie internetowej szkoły.

7. Każda zakładka musi posiadać przywiązaną metryczkę (napisaną czytelnymi, drukowanymi literami lub komputerowo), zawierającą imię, nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza

8. Prace konkursowe będą ocenione przez jury w dwóch kategoriach wiekowych:

 • klasy I-III
 • klasy IV-VIII

9. Kryteria oceny prac:

 • samodzielność,
 • pomysłowość,
 • estetyka wykonania prac,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • zgodność pracy z tematem.

10. W konkursie przewiduje się nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej oraz dyplomy za udział dla wszystkich uczestników.

11. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.