RPLD.11.01.02-10-0073/18

 

 

 

[su_spoiler title=”O projekcie” style=”fancy” icon=”caret-square”] 

Rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu”

to projekt wybrany w konkursie prowadzonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego w ramach Osi Priorytetowej XI, Działanie XI.1, Poddziałania XI.1.2 realizowanego z udziałem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie RPLD.11.01.02-10-0073/18[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Opis projektu” style=”fancy” icon=”caret-square”]     W projekcie wsparciem objęta zostanie Szkoła Podstawowa w Leśmierzu, jej 180 uczniów z klas I-VIII realizujących podstawowy program kształcenia ogólnego oraz 28 nauczycieli.

    Celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia w Szkole Podstawowej poprzez realizację zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i zaspokojenie specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wzrost kompetencji nauczycieli oraz doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020.

     W ramach projektu przewidziano zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i rozwijające kompetencje kluczowe, przedsiębiorczość, kółka zainteresowań oraz zajęcia specjalistyczne. Ponadto doposażone zostaną pracownie: matematyczna, techniki i informatyczna. Dodatkowo projekt promuje indywidualne podejście do ucznia ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

     Ogółem odbędzie się 5400 godzin zajęć zrealizowanych podczas realizacji czterech zadań:

• Zadanie 1 -Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (typ 1)

• Zadanie 2 -Kształtowanie i rozwijanie kompetencje matematyczno-przyrodniczych (typ 2)

• Zadanie 3 -Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych (typ 3)

• Zadanie 4 -Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (typ 4)[/su_spoiler]

Co się dzieje?

  [su_posts posts_per_page = “- 1” tax_term = “15” order = “desc”]  [su_posts tax_term = “5”]