Deklaracja dostępności

 Wstęp

Szkoła Podstawowa w Leśmierzu im. Stanisława Jachowicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do:

 

strony internetowej Szkoły Podstawowej w Leśmierzu Stanisława Jachowicza

 Data publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 08.04.2017 r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.03.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo – skany

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 16.10.2020 r.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 26.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona internetowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych, posiada następujące ułatwienia:

– czytelna czcionka,

– możliwość powiększenia i pomniejszania wielkości liter na stronie,

– odwrócenie kolorów,

– skala szarości,

– podświetlane linki,

– nawigacja za pomocą klawiatury.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Arkadiusz Wyderkiewicz

Adres e-mail: sekretariat@lesmierz.edu.pl

Numer telefonu: 42 718 05 92

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura odwoławcza

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna

 1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku szkoły prowadzi 5 wejść, w tym 4 bez barier architektonicznych. Wejście główne od ulicy oraz 4 wejścia ewakuacyjne po bokach budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody z trzema stopniami, zabezpieczone poręczami z obu stron. Po wejściu do budynku wejściem głównym, znajduje się mały przedsionek. W przedsionku od strony głównych drzwi, po lewej stronie znajduje się domofon na wysokości 1,45 m.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek szkoły jest 2 piętrowy, na pierwsze piętro prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pracownik wyznaczony jest zobowiązany do udzielenia pomocy i w przypadku osób o niepełnosprawności ruchowej, osób na wózkach inwalidzkich, osób niewidomych lub słabowidzących, osób głuchoniemych lub niedosłyszących, pracownik ten prosi osobę kierującą komórką organizacyjną, z usług której zamierza skorzystać osoba niepełnosprawna w celu zapewnienia jej wszechstronnej pomocy.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych